เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน Thank you party ครั้งที่ 1 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์
เพื่อเป็นการขอบคุณที่ สโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เสียเวลาส่วนตน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมาhttps://youtu.be/7USIDBX4x-k

Facebook


Youtube