คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน          ดังปรัชญาที่ว่า Source of Knowledge for a Lifetime แหล่งความรู้ตลอดชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ด้านการปกครอง และด้านการบริหารงานภาครัฐ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยดำเนินการจัดการเรียนการสอนอย่างสอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งทางวิชาการ ภายใต้พันธกิจ 4 ประการ ดังนี้

พันธกิจที่หนึ่ง : ผลิตบัณฑิต คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร ประกอบด้วย นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต ทั้งในภาคปกติและการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

พันธกิจที่สอง : พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร ให้มีคุณสมบัติ คุณภาพและมีจำนวนที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของคณะนิติรัฐศาสตร์ มีคุณภาพและมีสมรรถนะสูง 

พันธกิจที่สาม : บริการวิชาการและการวิจัย ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัย ในด้านกฎหมาย การปกครอง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ีดี  อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม บนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการจัดให้การบริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับใช้บริการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เช่น โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ โครงการนิติรัฐศาสตร์สู่ชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนด้านงานวิจัยเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย สร้างระบบกลไกการบริหารและการจัดการความรู้งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัย และเชิดชูเกียรติ สร้างการเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ 

คณะนิติรัฐศาสตร์ ยังผลิตวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ในด้านวารสารทางวิชาการสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย

พันธกิจที่สี่ : พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลปละปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายใน คณะนิติรัฐศาสตร์ ให้มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เป้าประสงค์ เพื่อให้การบริหารการจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใสยุติธรรมและส่งเสริมความรักความสามัคคี