ผู้บริหาร

ผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

Download

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่กลุ่ม 1 ...
Read More

ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์

ขอเชิญส่งบทความเผยแพร่ 2 ...
Read More

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายวันรพี

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ บริการวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 Download Fil read-pdf ...
Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
Read More