Author: Wasana Wasana Lertmalao

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิมอาคารอเนกประสงค์ เป็น ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา โทร. 0632545229 กับ 0857518086

คณบดีและคณะผู้บริหาร คณะนิติรัฐศาสตร์ มอบผลผลิตจากสวนให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณบดีและคณะผู้บริหาร คณะนิติรัฐศาสตร์ มอบผลผลิตจากสวนให้แก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหาร บุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ มอบผลผลิตจากสวนให้กับ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ และอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    

คณบดีรองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจากสวนให้แก่อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคณบดีรองคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจากสวนให้แก่อธิการบดีและรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณบดี รองคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร มอบผลผลิตจาก “สวนความมั่นคงทางอาหารตามศาสตร์พระราชา คณะนิติรัฐศาสตร์” แก่ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เนื่องในโอกาสนำทีมนักกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดคว้าเหรียญรางวัล 5 เหรียญ ได้แก่ เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 3 เหรียญ ในการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 วันที่ 4-10 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  

โครงการนิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโครงการนิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ “นิติรัฐศาสตร์สร้างรัก สร้างฝัน สร้างปัญญา เพื่อแผ่นดิน 20 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด”  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการ    

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร และคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ