คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร, วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ,วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

Wasana Wasana Lertmalao

07/21/2023

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566

Wasana Wasana Lertmalao

06/23/2023

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Wasana Wasana Lertmalao

06/06/2023

ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์

Wasana Wasana Lertmalao

04/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566

Wasana Wasana Lertmalao

04/03/2023

Wasana Wasana Lertmalao

12/13/2022

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองพลทหารราบที่ 6 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Wasana Wasana Lertmalao

09/29/2022

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

Wasana Wasana Lertmalao

08/05/2022

Wasana Wasana Lertmalao

08/03/2022
1 2 6