พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Wasana Wasana Lertmalao

06/06/2023

ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์

Wasana Wasana Lertmalao

04/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566

Wasana Wasana Lertmalao

04/03/2023

Wasana Wasana Lertmalao

12/13/2022

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองพลทหารราบที่ 6 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Wasana Wasana Lertmalao

09/29/2022

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

Wasana Wasana Lertmalao

08/05/2022

Wasana Wasana Lertmalao

08/03/2022

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022
1 2 6