ทุนวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-561-1986
E-mail. info.rdi@ku.ac.th

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์


เข้าสู่เว็บไซต์

คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 02-561-3480
โทรสาร. 02-561-2738 ,
02-942-8430

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์ต่างๆ ทั้งในด้านรัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จิตวิทยาและภูมิศาสตร์


เข้าสู่เว็บไซต์

ทุนวิจัยระดับชาติ

สภาวิจัยแห่งชาติ
(National Research Council of Thailand ; NRCT)
โทร. 02-561-2445
E-mail. contact@nrct.go.th

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของสังคมไทยรวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


เข้าสู่เว็บไซต์

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund ; TRF)
โทร.02-278-8200
โทรสาร. 02-298-0476
E-mail. Callcenter@trf.or.th , Webmaster@trf.or.th

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทยเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 


เข้าสู่เว็บไซต์

สถาบันพระปกเกล้า (King Prajadhipook’s Institute ; KPI)

โทร. 02-141-9600
E-mail. Webmaster@kpi.ac.th

การสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เช่น ประชาธิปไตย สันติภาพ และความขัดแย้ง ฯ 


เข้าสู่เว็บไซต์

แหล่งทุนวิจัยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย

โทร. 02-283-5012

ทุนสนับสนุนนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและการเมือง ด้านการเงิน ให้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ทั้งในและนอกประเทศ


เข้าสู่เว็บไซต์

ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร

โทร. 02-880-9429 ต่อ 3314-5
โทรสาร. 02-880-9332
E-mail. Webmaster@sac.or.th

ส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา


เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ


เข้าสู่เว็บไซต์