พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547


	พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

ประกาศ

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 3


	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2561	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2561	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ชื่ออาคารและรหัสประจำอาคาร	ประกาศ เรื่อง กำหนดชื่อห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร9ชั้น)	ประกาศ เรื่อง ข้อมูลองค์ประกอบตัวบ่งชี้

ระเบียบ

ระเบียบ ว่าด้วย ทุนส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา พ.ศ. 2561


	ระเบียบ ว่าด้วย การดำเนินงานหอพักนักศึกษา พ.ศ. 2560

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะนิติรัฐศาสตร์ พ.ศ.2558


	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะนิติรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะนิติรัฐศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565	ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ฉบับที่2	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คณะกรรมการคณะ พ.ศ.2547	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2565	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2559	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2557	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ.2560	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2559	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2561	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2557