กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกมษทรัพย์ (ชั้น 3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

10/09/2023

ปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน” โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน” โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

08/21/2023

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Wasana Wasana Lertmalao

08/21/2023

กิจกรรมการบรรยายพิเศษ และพิธีเปิดศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชน โดยอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

08/21/2023

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ 2566

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการ ประจำปี 2566 โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ อาจารย์ริยา เด็ดขาด กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีอาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ประธานสาขาวิชานิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน มีสานเสวนา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ มีจัดกิจกรรมศาลจำลอง และวิธีการพิจารณาความ รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

Wasana Wasana Lertmalao

08/21/2023

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ธรรมะสวัสดี)

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ธรรมะสวัสดี) พร้อมด้วยท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกร (ตึกคณะนิติรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

08/21/2023

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันตอบปัญหากฎมหายฯ

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันตอบปัญหากฎมหายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ โหลดประกาศ : https://lpp.reru.ac.th/download/4168/

Wasana Wasana Lertmalao

08/04/2023

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร, วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร, วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ,วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

Wasana Wasana Lertmalao

07/21/2023

วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ อ่านบทความวิชการ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566 อ่านได้ที่ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal/issue/view/17542

Wasana Wasana Lertmalao

06/30/2023

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณะตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566

Wasana Wasana Lertmalao

06/23/2023
1 2 3 5