พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

Wasana Wasana Lertmalao

06/06/2023

โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

           คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหารสารคาม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

Wasana Wasana Lertmalao

05/01/2023

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

#ด่วนประกาศรับสมัครแล้ว ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

Wasana Wasana Lertmalao

04/27/2023

ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์

Wasana Wasana Lertmalao

04/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566

Wasana Wasana Lertmalao

04/03/2023

สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย

สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความขอบคุณแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

12/28/2022

กิจกรรมการสร้างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกราศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์  

Wasana Wasana Lertmalao

12/26/2022

Wasana Wasana Lertmalao

12/13/2022

คณะนิติรัฐศาสตร์ ร่วมพูดคุยหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษาที่ 1/2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองพลทหารราบที่ 6 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Wasana Wasana Lertmalao

09/29/2022
1 2 3 4 5