โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น...
Read More

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563ณ ห้องรองศาสตราจารย์...
Read More

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ภาพกิจกรรมโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม...
Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อผู้อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา...
Read More

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรัก...
Read More

ประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาแผนร่วมกับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา...
Read More
Top