Author: Jakkathon

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awardsเรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards Facebook

เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณเข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และวิศวกรสังคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoomเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

การประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565การประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

คณะนิติรัฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563คณะนิติรัฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้รับเกียรติ จาก1.รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ2.อาจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์ กรรมการ3.อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ กรรมการ4.อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กรรมการ5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการและเลขานุการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีการ ผลการประเมิน คะแนนที่ได้รับ คือ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากคณะนิติรัฐศาสตร์

Download Logo คณะนิติรัฐศาสตร์Download Logo คณะนิติรัฐศาสตร์

ตราประจำคณะนิติรัฐศาสตร์ การดาวน์โหลด เลือกที่ “Logo คณะนิติรัฐศาสตร์” ตัวอักษรสีแดง **ไฟล์ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเป็นนามสกุล .PNG รูปภาพไม่มีพื้นหลัง

โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ อบรมสถานศึกษา รุ่น 2โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคีและวินัยของชาติ อบรมสถานศึกษา รุ่น 2

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่2 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่2 รอบเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและขอขอบพระคุณสถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ Facebook

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awardsประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการพิจารณารอบคัดเลือกการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ คณะนิติรัฐศาสตร์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวด Law and Politics Young Citizens Awards 3 ประเภท คือ 1) รางวัล Law and Politics Young

ขอเชิญชวนประกวด Law and Politics Young Citizens Awardsขอเชิญชวนประกวด Law and Politics Young Citizens Awards

LAW AND POLITICS YOUNG CITIZENS AWARDS ขอเชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวด“รางวัล LAW AND POLITICS YOUNG CITIZENS AWARDS” ************* 3 ธีมสำคัญในยุค New Normal: นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ดังนี้1.กฎหมายกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal2.ระบบบริหารราชการไทยในยุค New Normal3.พลเมืองประชาธิปไตยในยุค New Normal********เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รวม