โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

03/20/2020

ประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาแผนร่วมกับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Line

Jakkathon

11/11/2019

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา 2563

[huge_it_slider id=”1 “] มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม Download ประชาสัมพันธ์ถึง น้องๆและท่านผู้ปกครองทุกคนที่สนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควต้าพิเศษ คณะฯของเราเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคปกติ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันที่ 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 2562 🚩ช่องทางการรับสมัคร 👉http://admission.reru.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เพจสำนักวิชาการและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Tel. 043-556004 ติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Jakkathon

10/30/2019

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์สมพร โพธินาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

Jakkathon

10/28/2019

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะนิติรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ​ทางคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมิน                                                                                                          […]

Jakkathon

08/16/2019

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ปี 2562 ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562

Jakkathon

08/08/2019

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิมอาคารอเนกประสงค์ เป็น ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา โทร. 0632545229 กับ 0857518086

Wasana Wasana Lertmalao

07/31/2019
1 5 6