Thank you party

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวเปิดงาน Thank you party ครั้งที่ 1 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ สโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เสียเวลาส่วนตน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมาhttps://youtu.be/7USIDBX4x-k Facebook Youtube

Jakkathon

11/09/2020

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในกิจกรรม “สร้างแกนนำและเครือข่ายสถานศึกษา” และ “สร้างแกนนำและเครือข่ายชุมชน”เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Google-drive

Jakkathon

09/18/2020

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณขอขอบพระคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ทุกท่าน ครับ/ค่ะ Facebook

Jakkathon

08/20/2020

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ภาพกิจกรรมโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Google-plus

Jakkathon

08/07/2020

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อผู้อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ประสานงาน โทร.085-751-8086 Facebook

Jakkathon

08/03/2020

โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢​ โครงการรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ดาวโหลดไฟล์เอกสาร 1.2.3. Facebook ผู้ประสานงาน อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา 085-751-8086

Jakkathon

07/08/2020

โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินจัด โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

06/25/2020

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วันนี้ 16 มีนาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจ ในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยมีอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

03/20/2020
1 4 5 6