ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

ประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะนิติรัฐศาสตร์

สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1(2)/2562

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ปรดี เกษมทรัพย์

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

รักษาราชการแทนคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม