Month: August 2019

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ปี 2562 ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562คณะนิติรัฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษ ณ วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการค่ายพัฒนาและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 1 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562

โครงการ นิติรัฐศาสตร์บริการแก่สังคม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ณ วันที่25 กรกฎาคม 2562โครงการ นิติรัฐศาสตร์บริการแก่สังคม การจัดการป่าแบบมีส่วนร่วม ณ วันที่25 กรกฎาคม 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ป่าชุมชนดงหัน ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะกลุ่มอนุรักษ์ป่าอาจารย์บุคลากรและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ