โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินจัด โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการก่อนศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีอัตลักษณ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด