โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่2

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564
คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่2 รอบเครือข่ายสถานศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
โดยได้รับเกียรติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
และขอขอบพระคุณสถานศึกษาทั้ง 6 โรงเรียน ที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
Facebook