โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำนักศึกษา

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 กิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการใน กิจกรรมอบรมแกนนำและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด