โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำชุมชน

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชน รุ่น 2

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ ใน กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชน รุ่น 2
ได้รับเกียรติจาก รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ที่กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และขอขอบคุณชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด