โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ในกิจกรรม “สร้างแกนนำและเครือข่ายสถานศึกษา” และ “สร้างแกนนำและเครือข่ายชุมชน”
เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


Facebook


Google-drive