คณะนิติรัฐศาสตร์ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมทหารราบที่ 16 ณ ค่ายบดินทร์เดชา จ.ยโสธร และคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 15 โรงเรียน ซึ่งในโครงการได้จัดกิจกรรมอบรมเกียวกับการจัดทำสื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเพศ ภาวะ เพศวิถี และอนามัยเจริญพันธ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชน