การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ​ ​ทางคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมิน                                                                                                                      ผลคะแนนที่ได้ คือ​ 4.81​ อยู่ในระดับ ดีมาก
เนื่องในโอกาสนี้​ ทางคณะนิติรัฐศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะทุกท่านเป็นอย่างสูง​