คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563
ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ทุกท่าน ครับ/ค่ะ
Facebook