ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU) “เครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคม” กับสำนักงานกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ จำนวน 15 สถาบัน มีความเห็นร่วมกันในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้านกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการทางกฎหมายที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องอัปสรา 2 โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต กรุงเทพมหานครฯ