คณะนิติรัฐศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการของศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการค่ายพัฒนาและเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล รุ่นที่ 1
ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562