คณะนิติรัฐศาสตร์ร่ได้จัดโครงการ “กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้บริการสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับปรัชญามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบปะกันระหว่างเด็กและเยาชน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ได้มีผู้ปกครอง และน้องๆ จากหลายๆโรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนน้องๆ จากชุมชนรอบข้างมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการฯ และร่วมเล่นกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน