การประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ได้ดำเนินการประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์
ในวันที่ 3 กันยายน 2564
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ