Jakkathon

10/06/2021

เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards

ประกาศคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ รางวัล Law and Politics Young Citizens Awards Facebook

Jakkathon

09/08/2021

เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ เข้ารับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น การเรียนการสอน และวิศวกรสังคมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoomเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

Jakkathon

09/06/2021

การประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชุมทบทวนแผนเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณะบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะนิติรัฐศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Jakkathon

09/03/2021

คณะนิติรัฐศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ได้รับเกียรติ จาก1.รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ2.อาจารย์ ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์ กรรมการ3.อาจารย์วาสนา บรรลือหาญ กรรมการ4.อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ กรรมการ5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ กรรมการและเลขานุการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดพิธีการ ผลการประเมิน คะแนนที่ได้รับ คือ 4.66 ซึ่งอยู่ในระดับดีมากคณะนิติรัฐศาสตร์ ขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ทุกท่านเป็นอย่างสูงในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Facebook

Jakkathon

08/27/2021

Download Logo คณะนิติรัฐศาสตร์

ตราประจำคณะนิติรัฐศาสตร์ การดาวน์โหลด เลือกที่ “Logo คณะนิติรัฐศาสตร์” ตัวอักษรสีแดง **ไฟล์ที่ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเป็นนามสกุล .PNG รูปภาพไม่มีพื้นหลัง

Jakkathon

08/24/2021
1 2 3 4 6