ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

#ด่วนประกาศรับสมัครแล้ว ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

Wasana Wasana Lertmalao

04/27/2023

ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์

Wasana Wasana Lertmalao

04/08/2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ริยา เด็ดขาด เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566

Wasana Wasana Lertmalao

04/03/2023