โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่นักศึกษา โดยมี อาจารย์ริยา เด็ดขาด อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางกฎหมาย ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวต้อนรับ สำหรับพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก 1.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายยงยุทร ธรรมนิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 2.สภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายพงศกรณ์ ตั้งกิตต์ตระกูล ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด 3.คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผศ.อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

Jakkathon

07/11/2022

โครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่นและนวัตกรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดตั้งศูนย์บริการท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการฯ ครั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นผู้เสนอโครงการดังกล่าวฯ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

07/11/2022