โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำนักศึกษา

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 กิจกรรมอบรมแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2 คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการใน กิจกรรมอบรมแกนนำและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รุ่น 2โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Jakkathon

04/27/2021

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 แกนนำชุมชน

โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ 2564 กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชน รุ่น 2 คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร คุณลักษณะคนไทยที่พึ่งประสงค์ 4 ประการ ใน กิจกรรมอบรมแกนนำชุมชน รุ่น 2ได้รับเกียรติจาก รองอธิอการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ที่กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และขอขอบคุณชุมชนทั้ง 5 ชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook

Jakkathon

04/27/2021