ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563ณ ห้องรองศาสตราจารย์...
Read More

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ภาพกิจกรรมโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม...
Read More

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อผู้อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา...
Read More
Top