Month: August 2020

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 2563

คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2563ณ ห้องรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณขอขอบพระคุณคณะกรรมการและคณาจารย์ทุกท่าน ครับ/ค่ะ Facebook

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ภาพกิจกรรมโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Google-plus

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันตอบกฎหมาย โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ติดต่อผู้อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ประสานงาน โทร.085-751-8086 Facebook