Day: October 28, 2019

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินามคณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์สมพร โพธินาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562