สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความขอบคุณแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด