คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงสอดล้องกับสายงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดชลบุรี 
    โดยวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา
    และวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติรัฐศาสตร์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ เครือข่ายทางวิชาการ และการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง ณ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา