โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์สานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ กล่าวรายงานโครงการ

 

โดยการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ กิจกรรมประกวดเรียงความ “พลเมืองดีในยุค Next Normal” ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล จำนวน 4 โรงเรียน (ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน: https://shorturl.asia/TsBip) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเมืองอีสานภายใต้บริบทใหม่ของการเมืองโลก วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ และการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเข้าสู่วิชาชีพทนายความอย่างมืออาชีพ วิทยากรโดย ทนายนิติธร แก้วโต