โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

           คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหารสารคาม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม ชั้น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในการนี้ อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ช่วยคณบดี ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การกระทำอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ตามความแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมโครงการได้เยี่ยมชมศูนย์บริการท้องถิ่น คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ด้วย