วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการบริการวิชาการ แก่สังคม สร้างเครือข่ายทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยมี โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยายน โรงเรียนธงธานี และโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย…#LPP #RERU