วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ 2567” จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วรร่วมของประชาชน วุฒิสภา และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด