วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ อ่านบทความวิชการ วารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2566

อ่านได้ที่ : https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Lawpol_Journal/issue/view/17542