มรภ.ร้อยเอ็ด เชิญชวนรับชมหนังสั้น รอ.รอรัก (101 Lover) ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดในระยะ 5 ปี คือ “ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจฉริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้น และประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นจากความยากจนพึ่งตนเองได้ โดยค่านิยม 11 ประการของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวในเร็ววัน

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดทำหนังสั้น “รอ. รอรัก” เพื่อสร้างการรับรู้ ค่านิยม 11 ประการ ของชาวร้อยเอ็ด และส่งเสริมการท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอเชิญชวน ยาวชน ประชาชน และบุคคลที่สนใจ ร่วมรับชมหนังสั้น “รอ. รอรัก” ตามลิงก์ด้านล่างนี้ https://www.youtube.com/watch?v=3HAIpe5H4hQ