พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ของทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้นำเสนอเนื้อหาของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กล่าวขอบคุณและความร่วมมือที่จะได้ร่วมสร้าง มีความมั่นใจและสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกัน เพื่อให้ผลดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและดำเนินการคุ้มครองพยานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยานและมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป