คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดปาฐกถาพิเศษ “การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน” โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. เวลา 13.30 น. ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ” ท่านศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขึ้นปาฐกถาพิเศษ เรื่อง“การปรับตัวของนักกฎหมายกับโลกยุคปัจจุบัน โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ อาจารย์ริยา เด็ดขาด กล่าวต้อนรับ มีนักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นท่านนายกและผู้บริหารได้ร่วมกันบันทึกภาพร่วมกัน ในการนี้ท่านนายกได้ขอบคุณคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญมาบรรยายในวันนี้ด้วย