ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ได้ประชุมมอบงานในตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ให้แก่อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ พร้อมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์