ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

#ด่วนประกาศรับสมัครแล้ว
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)
#หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (ในระบบ)
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ หรือใบรับรองที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สำหรับปริญญาโท)
4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป รูปถ่ายแต่ละชุดต้องเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร
#กำหนดการสมัคร
1. การรับสมัคร
1.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์ http://grad.reru.ac.th/ บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2566
1.2 สมัครด้วย บัดนี้ – 3 กรกฎาคม 2566
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ 5 กรกฏาคม 2566
3. สอบคัดเลือก 9 กรกฎาคม 2566
4. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 12 กรกฎาคม 2566
5. รายงานตัวและปฐมนิเทศ 16 กรกฎาคม 2566
6. เปิดภาคเรียน 22 กรกฎาคม 2566