คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ,วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. ณ ชั้น 9 ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 3 แห่ง พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีอาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ได้นำเสนอเนื้อหาของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ,วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร , วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ทั้งนี้ผู้อำนวยการของวิทยาลัยชุมชน ได้กล่าวขอบคุณและความร่วมมือที่จะได้ร่วมสร้าง มีความมั่นใจและสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกันในการจัดการเรียนการสอนต่อไป