ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานบริการวิชาการ

โครงการ Community Day การประชุมบริการวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 “U2C จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี