กิจกรรม “คณบดีพบปะนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566”

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม “คณบดีพบปะนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2566”

เพื่อพบปะพูดคุยกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 3 คณะนิติรัฐศาสตร์ ในรูปแบบ On-Site โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน #https://lpp.reru.ac.th