กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
กำหนดจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา ในรายวิชาการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ให้แก่นักศึกษารายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย จำนวน 23 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะ พร้อมนำประสบการณ์ไปใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป และมีการบรรยาย ในหัวข้อ“การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม และแนะนำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฏหมาย” โดย ทนายมารยาท มานัส ศิษย์เก่า สาขานิติศาสตร์ รุ่น 1 คณะนิติรัฐศาสตร์ ปัจจุบัน เป็นทนายความและหัวหน้าสำนักกฎหมายมารยาททนายความ และที่ปรึกษากฎหมายให้กับสภาองค์กรผู้บริโภค