คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธี เปิดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ อาจารย์ริยา เด็ดขาด กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มาบรรยายพิเศษในครั้งนี้ มีนักศึกษา ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากนั้นท่านวิทยากรและผู้บริหารได้ร่วมกัน เปิดศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ณ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด