Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาแผนร่วมกับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Line

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา 2563ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา 2563

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม Download ประชาสัมพันธ์ถึง น้องๆและท่านผู้ปกครองทุกคนที่สนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควต้าพิเศษ คณะฯของเราเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคปกติ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันที่ 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 2562 🚩ช่องทางการรับสมัคร 👉http://admission.reru.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เพจสำนักวิชาการและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Tel. 043-556004 ติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินามคณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์สมพร โพธินาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ปี 2562 ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิมอาคารอเนกประสงค์ เป็น ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา โทร. 0632545229 กับ 0857518086

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา จังหวัดยโสธร และคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน ในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ