โครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

           คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย อาจารย์ริยา เด็ดขาด คณบดี ผศ.ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.วรฉัตร วริวรรณ ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ นภัสภรณ์ ภวภูตานนท์ ณ มหารสารคาม ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา ผู้ช่วยคณบดี ได้จัดโครงการนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566

Wasana Wasana Lertmalao

05/01/2023

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

#ด่วนประกาศรับสมัครแล้ว ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต #สาขาวิชารัฐประศาสตร์ (จำนวน 20 เท่านั้น)

Wasana Wasana Lertmalao

04/27/2023

สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย

สภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความขอบคุณแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Wasana Wasana Lertmalao

12/28/2022

กิจกรรมการสร้างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมกิจกรรมการสร้างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ใน โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมกันเกราศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และสโมสรนักศึกษา คณะนิติรัฐศาสตร์  

Wasana Wasana Lertmalao

12/26/2022

ประชุมแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะนิติรัฐศาสตร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการพิจารณาแผนร่วมกับ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Facebook Line

Jakkathon

11/11/2019

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา 2563

[huge_it_slider id=”1 “] มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม Download ประชาสัมพันธ์ถึง น้องๆและท่านผู้ปกครองทุกคนที่สนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบโควต้าพิเศษ คณะฯของเราเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคปกติ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันที่ 29 ต.ค. – 25 พ.ย. 2562 🚩ช่องทางการรับสมัคร 👉http://admission.reru.ac.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เพจสำนักวิชาการและประมวลผลมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Tel. 043-556004 ติดต่อโดยตรงได้ที่ สำนักวิชาการและประมวลผล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Jakkathon

10/30/2019

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร โพธินาม

คณะนิติรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์สมพร โพธินาม ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

Jakkathon

10/28/2019

โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปี 2562

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ ได้จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ปี 2562 ณ ห้องกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 6 สิงหาคม 2562

Jakkathon

08/08/2019

ประกาศ รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562

**หมายเหตุ** แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดโครงการจากเดิมอาคารอเนกประสงค์ เป็น ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ปิ่นบุญญา ลำมะนา โทร. 0632545229 กับ 0857518086

Wasana Wasana Lertmalao

07/31/2019
1 2